Riset Polska w Rydze.

W połowie października br. w Rydze odbyło się spotkanie czołowych polskich przedstawicieli, sprzedawców i agentów branży poligraficznej. Inicjatorem i gospodarzem wydarzenia była firma Plockmatic AG, który zaprosił gości do jednej ze swoich fabryk. Wśród uczestników liczną grupę stanowiła firma Riset Polska wraz ze swoimi najlepszymi dealerami z całej Polski. Było to pierw­sze tego typu re­gionalne spo­tka­nie, w którym udział wzięli międzynarodowi partnerzy firmy Plockmatic.

Plockmatic to szwedzki producent urządzeń postpress specjalizujący się w produkcji systemów broszurujących i mailingowych oraz – jako właściciel marki Morgana – urządzeń bigujących, falcerkach, falcerko-bigówkach i oklejarkach PUR. Riset Polska jest czołowym przedstawicielem tych marek w Polsce.

Ce­lem spotkania było bu­do­wa­nie wzajemnych re­la­cji oraz wy­mia­na do­świad­czeń pomiędzy producentem oraz jego partnerami handlowymi, wspie­ra­nie roz­wo­ju branży poligraficznej oraz – co bardzo ważne – szkolenie techniczne z nowych modeli falcerko – bigówek oraz bigówek skonstruowanych wspólnie przez inżynierów Plockmatic i Morgana. W trak­cie spo­tkania odbyły się roz­mo­wy do­ty­czące m.in. stra­te­gii na no­wy rok fi­nan­so­wy, roz­bu­do­wy ka­na­łu part­ner­skie­go w aspek­tach han­dlo­wo­-mar­ke­tin­go­wym oraz wspar­cia sprze­da­ży.

Aktualności

16 kwietnia 2018
Odwiedzający będą mogli zobaczyć i wypróbować szeroką gamę produktów Morgana. Na wystawie będziemy demonstrować nasz... 
28 marca 2018
Na początku 2018 roku Morgana Systems świętowała swoje czterdzieste urodziny. Firma została założona w styczniu... 
16 marca 2018
Jeszcze w tym miesiącu w siedzibie Morgana Systems Ltd w Wielkiej Brytanii, najbardziej postępowi producenci... 
16 lutego 2018
  Tegoroczna edycja targów RemaDays Warsaw nas nie zawiodła, ponieważ zakończyła się ona dla nas... 

Nasza oferta

Urządzenia introligatorskie

Urządzenia biurowe

Oprogramowanie